Składowiska odpadów

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. realizuje usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa prac związanych z:

 • budową, 
 • rekultywacją, 
 • zamknięciem, 
 • likwidacją
  składowisk odpadów.

Pracami projektowymi i wykonawczymi objęte są głównie składowiska odpadów komunalnych, ale również przemysłowe hałdy, dzikie wysypiska śmieci, składowiska odpadów niebezpiecznych i inne.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. opracowuje kompleksowe dokumentacje niezbędne do wdrożenia procesu rekultywacji składowisk, uwzględniające wszelkie aspekty techniczne. We własnym zakresie wykonuje:

 • raporty o oddziaływaniu składowisk na środowisko, 
 • operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód z terenu składowisk, 
 • dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, 
 • projekty monitoringu składowisk na etapie eksploatacji i po ich zamknięciu, 
 • projekty odgazowania składowisk, 
 • projekty budowlane oraz projekty techniczne dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji, 
 • wnioski o zamknięcie składowisk.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o oferuje realizację prac rekultywacyjnych składających się z:

 1. REKULTYWACJI TECHNICZNEJ polegającej na:Rozkładanie warstwy geosyntetyków
  • przemieszczaniu odpadów we wskazany rejon,
  • profilowaniu składowiska w formę nawiązującą do ukształtowania otaczającego terenu,
  • zagęszczaniu zdeponowanych odpadów,
  • wykonaniu warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem surowców mineralnych,
  • wykonaniu systemu poziomego i pionowego odgazowania wraz z instalacjami do odzysku biogazu do celów użytkowych,
  • ułożeniu warstwy odwadniającej z wykorzystaniem złoża filtracyjnego piaskowo-żwirowego lub mat drenażowych,
  • uszczelnieniu skarp i wierzchowiny składowiska przesłonami mineralno-syntetycznymi uniemożliwiającymi infiltrację wód opadowych do wnętrza składowiska;

 2. REKULTYWACJI BIOLOGICZNEJ polegającej na: Warstwa geosyntetyków na składowisku
  • ułożeniu warstwy glebotwórczej,
  • zabezpieczeniu stateczności zboczy obudową biologiczną,
  • wykonaniu przeciwerozyjnej obudowy roślinnością pionierską skarp i wierzchowiny, 
  • wprowadzeniu odpowiedniej zabudowy biologicznej, spełniającej zadanie sanitacji rekultywowanego terenu, poprzez wysiew mieszanką traw, sadzenie drzew i krzewów.

Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych dają następujące efekty ekologiczne:

 • zabezpieczają środowisko naturalne przed negatywnym wpływem składowanych odpadów oraz dostępem wód opadowych do złoża odpadów,
 • likwidują uciążliwości dla powietrza atmosferycznego,
 • przywracają środowisku nowe tereny, poprawiają walory krajobrazowe.

Spółka realizuje prace z wykorzystaniem własnego sprzętu w tym: koparek, spycharek i zagęszczarek.