Pomiary hałasu

PCAHydrogeotechnika Sp. z o. o. oferuje szeroki zakres usług z zakresu analiz klimatu akustycznego. Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika przeprowadza pomiary poziomu dźwięku oraz określa jego zasięgi z wykorzystaniem metod pomiarowych i obliczeniowych.

Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika posiada akredytację PCA na badania akustyczne i hałasu dla następujących grup badanych obiektów:

 • hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych;
 • hałas pochodzący od maszyn, urządzeń, instalacji, zakładów przemysłowych;
 • hałas pochodzący od lotnisk;
 • hałas w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi;
 • hałas na stanowiskach pracy;
 • skuteczność zewnętrznych ekranów akustycznych "in situ'' wyznaczona metodą bezpośrednią lub pośrednią wg PN-ISO 10847:2002;
 • poziom mocy akustycznej wg PN-EN ISO 3746:2011.

Zakres akredytacji: AB 1059.

Miernik poziomu hałasuDział Analiz Środowiskowych Hydrogeotechnika Sp. z o.o. świadczy usługi poza zakresem akredytacji.
Należą do nich między innymi:

 • wykorzystanie uzyskanych wyników pomiaru hałasu w sporządzaniu:
  - analiz porealizacyjnych,
  - raportów oddziaływania na środowisko w poszczególnych etapach procesu
  inwestycyjnego,
  - przeglądów ekologicznych,
  - map akustycznych oraz innych opracowań studialnych.
 • wykonywanie pomiarów natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów,
 • przeprowadzanie symulacji dla obiektów projektowanych lub modernizowanych w celu uzyskania prognozowanego zasięgu oddziaływania hałasu przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego SoundPlan.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. posiada szerokie zaplecze nowoczesnego wyposażenia pomiarowego do określania poziomu dźwięku, jak i pomiarów towarzyszących. Pomiary hałasu wykonuje miernikami 1 klasy dokładności firmy SVANTEK. Monitoring warunków meteorologicznych przeprowadza przy pomocy urządzeń pomiarowych firmy LAB-EL, DAVIS. Towarzyszące badaniom hałasu komunikacyjnego pomiary natężenia ruchu i prędkości pojazdów wykonuje w sposób bezkolizyjny z wykorzystaniem radarowego miernika natężenia ruchu pojazdów firmy Wavetronix.Radar

Wykorzystywany sprzęt pomiarowy odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawnych i pozwala na wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi metodykami.
Dla obiektów projektowanych lub modernizowanych Hydrogeotechnika Sp. z o. o. wykonuje obliczenia prognozowanego zasięgu oddziaływania hałasu przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych SoundPlan, INM.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. w ostatnich latach zrealizowała wiele usług dla tak wymagających klientów jak: GDDKiA Oddział w Kielcach, w Warszawie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu oraz Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich; Agencja Rozwoju Miasta S. A. w Krakowie, Gmina Miasta Lublin, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, w Olsztynie, w Szczecinie.