Opracowania z zakresu ochrony środowiska

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. sporządza następujące opracowania i dokumentacje z zakresu ochrony środowiska:

 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • dla etapu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy,
  • dla etapu decyzji o pozwoleniu na budowę;

 • Przeglądy ekologiczne obiektów istniejących:
  • w związku z prywatyzacją zakładów,
  • w związku z naruszeniem przez zakłady warunków korzystania ze środowiska lub stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego odddziaływania na środowisko w celu wypełnienia decyzji właściwych organów ochrony środowiska (faza eksploatacji obiektu), 
  • w związku z fazą eksploatacji lub likwidacji zakładów, instalacji, itp., 
  • w celu utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla: lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, kompostowni, tras komunikacyjnych;

 • Oceny stanu środowiska na obiektach istniejących; 

 • Analizy porealizacyjne porównujące charakter i wielkość prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji przedsięwzięcia-dla dróg, lotnisk, obiektów budowlanych, instalacji;

 • Programy ochrony środowiska dla powiatów, gmin, jednostek wojskowych, zakładów przemysłowych;

 • Rozpoznania zasięgu i stopnia zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami chemicznymi;

 • Projekty monitoringu lokalnego wokół istniejących źródeł zanieczyszczeń: wysypisk, stacji paliw, itp.; równolegle prowadzone są pomiary i badania zmian jakości wód w związku z realizacją przedsięwzięcia, eksploatacją obiektów budowlanych lub instalacji;

 • Operaty wodnoprawne oraz wnioski o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków, na pobór wód podziemnych oraz na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;

 • Koncepcje oraz projekty budowlano-wykonawcze zabezpieczeń przeciwhałasowych, w tym ekranów akustycznych.