Gospodarka odpadami

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. oferuje realizację usług związanych z gospodarką odpadami poprzez: zbieranie, transport, przetwarzanie (unieszkodliwianie lub odzysk) odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla ponad 860 rodzajów odpadów, na co posiada własne decyzje .

Firma dysponuje transportem przystosowanym do przewożenia odpadów niebezpiecznych oraz zatrudnia kierowców z uprawnieniami do przewożenia materiałów niebezpiecznych wg międzynarodowych przepisów ADR.

Najważniejsze usługi z zakresu gospodarki odpadami świadczone przez spółkę Hydrogeotechnika:

Odbiór i unieszkodliwianie zanieczyszczonej ziemi.
Spółka dokonuje unieszkodliwiania zanieczyszczonej ziemi z zastosowaniem metody biologicznej, fizyko-chemicznej lub poprzez składowanie. Do chwili obecnej unieszkodliwiła kilkaset tyś. Mg zanieczyszczonej ziemi, w tym ponad 2,5 tys. Mg zanieczyszczonej związkami rtęci.

Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, odczynników chemicznych, trucizn itp.
Spółka świadczy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, szkół, placówek służby zdrowia i innych. Odbierane odpady są selekcjonowane i pakowane bezpośrednio w miejscu odbioru w specjalne pojemniki przystosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych, a następnie - w zależności od rodzaju - poddane procesowi unieszkodliwiania chemicznego lub fizycznego.

Likwidacja mogilników.
Spółka dokonuje wydobycia, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin, gruzu betonowego, skażonej ziemi oraz rekultywacji terenu mogilnika. Całkowite zlikwidowanie miejsca przechowywania pestycydów jest szczególnie ważne, ponieważ odpady te stanowią olbrzymie zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, a w konsekwencji dla zdrowia i życia ludzkiego. Hydrogeotechnika Sp. z o.o wykonywała prace na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego; łącznie usunęła i unieszkodliwiła ponad 4,5 tys. Mg przeterminowanych środków ochrony roślin.

Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych wraz z unieszkodliwianiem odpadów. 
Spółka dokonuje czyszczenia urządzeń sozotechnicznych (separatorów i osadników) z substancji niebezpiecznych, w tym: usunięcia i unieszkodliwiania odpadów, oczyszczenia, remontu i konserwacji separatorów oraz osadników.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie wiercenia otworów wiertniczych. 
Spółka oferuje wszelkie usługi związane odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów powstających w trakcie wiercenia, szczelinowania oraz likwidacji otworów wiertniczych, tj. płuczki wiertniczej, zwiercin, wody technologicznej.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z akcji ratowniczych. 
Spółka dokonuje odbioru, transportu i przetwarzania odpadów z akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidacji poważnych awarii w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu.

Posiadane decyzje przez Hydrogeotechnika Sp. z o. o.

  1. Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak OWŚ-VII.7244.20.2015 z dnia 13.01.2016r., zezwalająca na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej w msc. Rzędów i Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buski. 
  2. Decyzja Prezydenta Miasta Kielce znak ŚUK-II.6233.19.2013 z dnia 19.06.2013r., zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 
  3. Kilkadziesiąt innych decyzji, w tym zezwalających na przetwarzanie odpadów.